ПОЛИТИКА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КОС България ООД


          КОС България ООД, с ЕИК 203477980
, със седалище и адрес на управление – София, кв. Кръстова вада, улица Нелсън Мандела 4, е АДМИНИСТРАТОР на лични данни и е регистрирана в Комисията за защита на личните данни на 09.02.2016г.

Настоящата политика е насочена към клиентите на КОС България ООД.

КОС България ООД е компания, която предоставя услуги по комплексно обслужване, управление и поддръжка на сгради. Тази дейност се регулира в Закона за управление на етажната собственост. Нашите клиенти могат да бъдат собственици, ползватели и обитатели на сгради в режим на етажна собственост. За да се сключи договор с Вашата сграда, следва предварително да се приеме решение на Общото събрание на собствениците с предвиденото в закона мнозинство. Някои собственици може да са гласували против или да не са участвали на Общото събрание, но ако е взето такова легитимно решение и бъде сключен договор за управление и поддръжка, то те също са обвързани от този договор и стават страна по него, по силата на решението на Общото събрание и на Закона за управление на етажната собственост. Това е така, защото етажните собственици се представляват от Общото събрание и управителния съвет на сградата. В този смисъл, КОС България ООД ще изпълнява договора и спрямо тези собственици – със същата грижа и внимание. Затова, може да се окаже, че сте станали наши клиенти без да сте изявили воля за това и без да разберете – на основание решението на Общото събрание на собствениците и сключения договор от Управителния съвет на Вашата сграда. Въпреки това, трябва да знаете, че ние изключително много уважаваме и държим на нашите клиенти. Ще направим всичко необходимо, за да поддържаме общите части на Вашата сграда оптимално и ще съдействаме при всяка възникнала ситуация. За да предоставяме нашите услуги, се налага да познаваме нашите клиенти, т.е. да имаме техните лични данни – техните имена, телефонни номера, имейл адреси.

Какво означава обработка на лични данни?Обработката на Вашите лични данни включва всяко възприемане и използване на личните данни – прочитане, възпроизвеждане, използване, записване и т.н.

Какви лични данни събира КОС България от своите клиенти?КОС България ООД събира и обработва само следните видове лични данни - едно, две или три имена, адрес,телефон, имейл, данни за правото на собственост (право на собственост, ползване, обитаване на друго основание – наематели, членове на домакинството). Тези данни са необходими, за да може дружеството, като Ваш професионален домоуправител, да предоставя услугите по обслужване на Вашата етажна собственост. КОС България ООД по никакъв повод не събира и не обработва данни свързани с расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето,здравословното състояние,сексуалния живот или до човешкия геном), като изключения от този принцип не се допускатпод никаква форма.

КОС България ООД може да обработва и данни от видеозаписи, ако във Вашата сграда има инсталирана система за видеонаблюдение и ако са възложени такива правомощия от Общото събрание на собствениците.

Защо е необходимо да обработваме лични данни от клиенти?Необходимо е, защото ако не познаваме своите клиенти, няма как да изпълняваме договора с тях и няма как да ги обслужване. Ако не разполагаме с Вашия телефонен номер, няма как да се свържем с Вас. Ако не разполагаме с Вашия адрес, няма как да Ви посетим, за да осъществим поддръжка на обекта или няма как касиера да събере дължимата от Вас вноска към касата. Ако не разполагаме с Ваш имейл, няма как да Ви известим с информация по отношение на Вашата сграда, да Ви поканим на Общо събрание или да Ви предоставим финансов отчет.

За какво се използват личните данни ?Личните данни се използват само и единствено за изпълнението на дейностите по договорите за управление и поддръжка. Това означава, че Вашите данни могат да се обработват единствено за нуждите на обслужването на Етажната собственост и то единствено от наши служители. Вашите имена могат да се ползват при провеждане на Общо събрание на собствениците. Вашият телефон може да се използва, когато се налага да Ви потърсим във връзка с дейности по сградата. Вашият имейл може да се използва за изпращане на актуална информация, свързана с въпроси на етажната собственост. Човекът, който ще Ви потърси е наш служител или подизпълнител и е предупреден да пази грижливо личните данни.

На какво основание се обработват личните данни?Вашите лични данни се обработват на основание член 6, точка 1, буква А, буква Б, буква В, буква Д, буква Е от Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/ - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

 Това означава, че обработката се извършва на поне едно от следните основания, съгласно регламента:

a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

          Ако не желая да ми обработвате данните и ако не желая да съм Ваш клиент ?Ние не бихме искали да Ви причиняваме каквото и да било неудобство. Ако не желаете да обработваме Вашите данни, следва да ни уведомите изрично за това. Някои данни биха могли да бъдат изтрити, доколкото не са пряко необходими за изпълнение на дейностите по договора за управление и поддръжка. Все пак, в някои случаи е добре да имаме Ваши данни – напр. телефонен номер, за да можем да се свържем при спешен случай, например – при наводнение от спукана тръба или друг инцидент. Ако желаете, може да изисквате изтриване на всички Ваши данни. Но това означава, че няма да можете да ползвате пълния набор от услуги, които компанията ще предоставя във Вашата етажна собственост. Ако не желаете да предоставяте Ваши лични данни, ние нямаме нищо против, но това може да осуети и други Ваши права – например, правото Ви да участвате и да гласувате при вземане на решения в Общото събрание (ако не се легитимирате като собственик), правото да ползвате онлайн функционалностите на платформата Умен вход, свързани с прозрачност, отчетност, навременни известия по важни теми, както и да затрудни комуникацията Ви с етажната собственост. Това е Ваше право и ние няма да настояваме да обработваме Вашите лични данни, ако Вие не желаете това. Важно е да се спомене, че не се събират чувствителни данни (например – Вашият ЕГН, данни по лична карта и др.). Събират се само следните данни – имена, имейл адрес, телефонен номер, адрес (адрес на сграда и номер на самостоятелен обект).

          На кого се предоставят данните ми? Вашите данни няма да се предоставят на трето лице, без Ваше съгласие. Ако е необходимо да се предоставят Ваши данни, във връзка с дадена дейност – напр. осигуряване на достъп за ремонт, то това ще се случи само след предварително дадено съгласие от Вас.

Данните се въвеждат в специализиран софтуерът Умен вход, който се притежава от Смарт Ен Три ЕООД, като КОС България има сключен договор, задължаващ този доставчик стриктно да спазва актовете и политиките за защита на личните данни на КОС България ООД.

Важно е да се уточни, че ако данните бъдат поискани от компетентен държавен орган – например: полиция или съдебен орган, то ние няма как да откажем и ще бъдем длъжни да предоставим данните на тези държавни органи, защото сме задължени по силата на националното законодателство. Тези случаи са изключително редки и обикновено ние дори не разполагаме с каквито и да било данни за субектите, за които се искат такива. Но винаги сме длъжни да съдействаме като доверим наличната информация по случая, включително и лични данни, доколкото разполагаме с тях. В този случай съгласие от субекта на данните не се изисква.

Също така, органи на полицията и прокуратурата имат право и да изискват видеозаписи, при провеждане на разследвания на престъпления и закононарушения. В този случай, ние отново сме задължени да им предоставим данни от видеозаписите. Тези дейности са изцяло в обществен интерес и не следва да се счита, че е налице злоупотреба спрямо клиентите от страна на КОС България.

          Защитени ли са данните ми, които съхранявате? Вашите данни са защитени по различни начини. Налице са вътрешни процедури и правила, които да ограничат неправомерно разкриване на личните данни, неправомерно загубване, унищожаване или неправомерно споделяне. Тези процедури са качени на уебсайт на компанията www.kosbulgaria.comДанните са криптирани при транспорт и при съхранение. Софтуерът е обезпечен с доверени доставчици на услуги.Прилагат се добри практики при конфигурация на сървъри и регулярно се обновяват операционните системи, програми и библиотеки. Ползваме български хостинг, който е защитен от кибер атаки и има активиран web application firewall (WAF).Нашите служители и подизпълнители са инструктирани да следват стриктно вътрешните процедури и правила при обработка на лични данни.

          Какви права имам върху данните си? Имате право да проверите какви Ваши данни съхраняваме и обработваме. Имате право да поискате корекция или актуализация на данните. Имате право да се ограничат предоставените данни до минимално необходимите, за предоставяне на услугите. Имате право да поискате да се изтрият или заличат някои или всички налични данни. В случай на прекратяване на договора за управление и поддръжка, имате право да поискате да бъдат изцяло изтрити или заличени Вашите данни и имате правото да бъдете забравен от нас. Важно е да се добави, че ако Вие имате неизплатени задължения към компанията, то погасяването им е задължителна предпоставка за реализиране на това Ваше право.

Как да се свържа с Вас?Ако имате въпроси свързани с Вашите лични данни може да ги отправите по един от следните начини:

-        на имейл адрес: legal@kosbulgaria.com

-        в лична среща с лицето, отговорно за защита на данните, след предварителна уговорка на тел. 0700 11 258

Също така Вие, имате право да се откажете от получаване на нашите електронни бюлетини, информационни писма, вайбърсъобщения или друга подобна информация по всяко време като се свържете с нас.

Ние работим отговорно, за да защитим личните Ви данни. Ако обаче смятате, че сме нарушили правата Ви, моля, свържете се с нас, за да разрешим проблема.

Вие винаги имате право да подадете жалба доКомисията за защита на личните данни.

 

С уважение: КОС България ООД

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за обработка
на личните данни в КОС България ООД

 Раздел първи
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАуреждаторганизацията и вътрешно-ведомствения ред по който се осъществяваобработка на личните данни на физически лица впредприятието на КОС БЪЛГАРИЯ ООД, като администратор на лични данни, както и нивото на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и приложимиявид защита.

Чл.2. Настоящите правила саизготвени в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Чл.3. За надлежна защита при обработката на данните се приема, чепонятията по-долу имат следното значение:

1. „Лични данни” евсяка индивидуализираща информация, отнасяща се до клиентите и лица свързани с тях, (физически лица и физическите лица, представляващи юридическите) на КОС България ООД, както и тази, свързана със служители и контрагенти, които са идентифицирани или чрез която същите могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. 

2. „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които КОС БългарияООД извършва пряко или непряко, по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства – еднократно възприемане, събиране, записване,водене,препредаване между отделни звена, организиране, съхраняване,изменение, употреба, разкриване чрез предоставянев предвидените в закона случаи, актуализиране или заличаване и унищожаване.

3. „Администратор на лични данни” е КОС България ООД, ЕИК 203477980, което самостоятелно или чрез възлагане на друго свързано лице обработва лични даннина своите клиенти, лица, свързани с тях, контрагенти и служители. В случай, че се касае за лични данни, съдържащи се във видеозаписи и аудиозаписи в сграда в режим на етажна собственост, администратор е съответната Етажна собственост, която може да възложи или не обработката им на КОС България.

4. „Регистър на лични данни” е структурирана съвкупност от лични данни, обединени от единен признак, която е достъпна по определени критерии съобразно вътрешните документи (на хартиен или електронен носител) на КОС България ООД.

5. „Обработващ лични данни“ е всяко лице, което борави с чужди лични данни при изпълнение на задълженията във връзка с дейността на дружеството.

Чл.4. (1) КОС България ООД обработва лични данни,само в случаите когато са необходими за конкретни, точно определени и законни цели, съгласно нормативната уредбаи договореностите с клиентите. Личните данни, които КОС България ООД събира и обработва следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.

(2).КОС България ООД поддържа личните данни във вида и формата, които позволяват идентифициране самоличността на физическите лица за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни се обработват.

(3).КОС България ООДможе да обработва само личните данни на клиенти, които са необходими за нормалното изпълнение на дейността на дружеството. Такива лични данни са -  имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси. При възлагане на специфични дейности като видеозаписи, такива данни може да са видеоизображения и звукови записи.

(4).КОС България ООД не обработва данни свъразни с  расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето,здравословното състояние,сексуалния живот или до човешкия геном), като изключения не се допускатпод никаква форма.

(5). КОС България ООД следи за ненамеса в личния живот на клиентите от страна на служители и контрагети, чрез превантивна организация и вътрешен контрол на дейностите.

Чл.5.(1).Клиентътили контрагентът- притежател на личните данни, може да изразява свободно своето съгласие относно обработването на отнасящи се за него лични данни.

(2) Клиентът или контрагентът има право по всяко време на обработването да поиска или унищожаване (изтриванеили заличаване) на събрани за него лични данни, в случаите, когато оспорва тяхната точност или обработването им е незаконосъобразно.

(3) В случаите, когато данните не са полученипрякоот клиентаи е налице искане за унищожаване, КОС България ООД го информира за целите и правното основание на обработването, за категориите предоставени данни и техния източник, както и основанието за обработката на данните, както и при какви условия и кога би могло да се осъществи унищожаването на данните.

(4) В случай, че е налице изрично искане от титуляра на данните, и същият не е в неизпълнение на задълженията си, някои от данните могат да бъдат унищожени, доколкото това не възпрепятства изпълнението на дейността на администратора.

Чл. 6. Като администратор на лични данни КОС България ООД поддържа наличните лични данни във вид, който позволява идентифициране на физическите лица.

Чл.7. Обработването на личните данни се извършва, когато:

1. Това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължениена КОС България ООД.

2Физическото лице, за което се отнасят данните, е дало своето съгласие. Клиентите (физически лица и физическите лица, представители на юридическите) и служителите на КОС България ООД, се идентифицират посредством официален документ, от който могат да се извлекат данни за самоличността, в такова качество или количество, че да верифицират самоличността му с най-голяма вероятност.

3. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е странаили би могло да е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.

Чл.8. Всички служителиили партньорина КОС България ООД, които са натоварени да обработват под каквато и да е форма лични данни,при встъпване в длъжност се задължават да спазват конфиденциалност по отношение на базата данни с клиенти на КОС България ООД, в т. ч. лични данни, както и да не разгласяват данни и информация, станали им известни при и по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл.9. КОС България ООД поддържа вътрешен ред като администратор на лични данни, като осигурява технически и организационни мерки за защита.

Раздел втори
РЕГИСТРИ
НА ДАННИТЕ

Чл.10. КОС България ООДподдържа следните регистри с данни:     
(1) Персонал         
(2) Клиенти / Контрагенти
(3) Електронен регистър на собственици на сграда - отделен обект / Книга на собствениците / Домова книга       
(4) Данни от Видеонаблюдение

Чл.11.
 (1) Личните данни, обработвани от КОС България ООД не могат да се ползват за други цели, извън дейността на дружеството.

(2) Служителите на КОС България ООД не могат да разгласяват или предоставятлични данни, освен в предвидените в закона случаи, като в тези случаи предоставянето става с изричен акт на управителя на търговското дружество.

Чл.12. (1) За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване КОС България ООД организира и предприема мерки, съобразени с технологичнитевъзможностии рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Раздел трети
ПОДДЪРЖАНИ РЕГИСТРИ - НОСИТЕЛИ НА ДАННИ, ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАБОТВАНЕ, СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Чл. 13. (1) КОС България ООДсъбира и обработва лични данни предимноавтоматизирано, но се допуска и неавтоматизирано /на хартиен носител/.

Чл.14. (1) В регистър „Персонал” могат да се съхраняват следните видове лични даннина служители и работници:имена, ЕГН, адрес, телефон, данни по лична карта,документ за придобито образование, квалификация,правоспособност; професионална биография; карта за предварителен медицински преглед за постъпване на работа; свидетелство за съдимост.    (2) Събирането, обработването и съхранението на лични данни в Регистър „Персонал” се осъществява единствено лицата, на които е изрично възложено. 
(3) Данните в регистъра на хартиен носител се събират, обработват и съхраняватвканцеларскипапки, които се добавят към досиетата на съответния клиент.          (4)Достъп до досиетатаимат само обработващите на лични данни. Възможността за предоставяне на другслужител на КОС България ООДна достъп до личните данни при обработката им е ограничена истава само под надзора на обработващ данните.
(6) Личните данни в регистър “Персонал” се набират при подаване на документи за постъпване на работа.

Чл.15. (1) Регистри „Клиенти/Контрагенти и „Електронен регистър на собственици на сграда - отделен обект / Книга на собствениците / Домова книга“ обхващатданни от клиентите и контрагентите на КОС България ООД.   
(2) Данните в регистритесе предоставят от лицата, влизащи в договорни правоотношения с КОС България ООД във връзка с дейността му.Данните в регистъра не се предоставят на трети лица, освен в предвидените в закона случаи, като в този случай предоставянето се извършва с изричен акт на управителя на дружеството.
(3). Данните, които могат да се се събират и обработват са: едно, две или три имена, адрес,телефон, имейл, данни за правото на собственост (право на собственост, ползване, обитаване на друго основание – наематели, членове на домакинството).  
(4) Част от данните, за лицата, влизащи в състава на Управителните съвети, могат да се предоставят на съответните райони на Столична община в изпълнение на изискванията на чл. 46Б от Закона за управление на етажната собственост и Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.       
(5). Събирането, обработването и съхранението на лични данни в регистритесе осъществява единствено чрез лицата, на които е изрично възложено. 
(6). Данните в регистър „Електронен регистър на собственици на сграда - отделен обект / Книга на собствениците / Домова книга“ са обособени по сграда Възложител и формират Книги на етажните собствености, съгл. чл. 7 от ЗУЕС.       
(7). Достъп до данните в книгитеимат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията за защита на личните данни.
(8) Правилата при обработка на данни от системите за видеонаблюдение се приемат с отделен акт на работодателя.

Чл. 16. КОС България ООД предприема следните мерки за защита на личните данни:

(1).Програмно-технически мерки чрезкриптографсказащита при въвежданена информациятав софтуерната система, защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията и осигуряване на конфиденциалност.

(2) Физически мерки по защита наофис-помещенията и съоръженията, в които се създават, обработват и съхраняват лични данни и контрола върху достъпа до тях – заключване на помещенията, включване на СОТ охранителна техника; заключване на оградни и портални врати, видеонаблюдение и видеозапис .

(3) Организационни и административни мерки, които са регламентирани с правила и заповеди на Управителя на КОС България ООД;

(4) Нормативни, предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.17. (1) Сроковете за съхранение са съобразно описанията в част 2 от съответния регистър, както следва:

1. Данни поРегистър „Персонал” - 50 години;

2. Данни поРегистри„Клиенти/Контрагенти”; „Електронен регистър на собственици на сграда - отделен обект / Книга на собствениците / Домова книга“ -  5 години, считано от прекратяване на договорите с клиентите или контрагентите, вследствие изпълнението им.

3. За данни от видеонаблюдение – съобразно капацитета на системите за съхранение, но не повече от 30 календарни дни.   

4. В случай на законсъобразно представяне на данни на държавен орган, данните могат да се пазят от администратора, до приключване на съответното производство.

Раздел четвърти
ДЛЪЖНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВА
 И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 18. (1) Лице по защита на личните данни в КОС България ООД е Управителят на дружеството или упълномощено от него лице.

(2) Лицето по защита на информация има следните правомощия:

1. Осигурява организацията съгласно предвидените мерки за гарантиране на адекватна защита;
2. Следи за спазването на конкретните мерки за защита и контрол на достъпа съобразно, спецификата на водените регистрии чувстителността на данните; 
3. Осъществява контрол по спазване на изискванията за защита;       
4. Разрешава достъп и представя данни при поискване на данни от оторизирани държавни/общински органи.    
5. Определя ред засъздаване,съхраняване и унищожаване на информационни носители;
6. Следи и нарежда извършванена редовна профилактика на компютърните и комуникационните средства, включваща и проверка за вируси, за нелегално инсталиран софтуер, на целостта на базата данни, както и архивиране на данни, актуализиране на системната информация и др.под;      
7. Делегира конкретни дейности по обработка на данните на отделни служители.  
8. Съставя и актуализира правила и политики във връзка с личните данни.         
9. Разглежда и се произнася по индивидуални казуси, свързани с личните данни.

10. Разрешава предоставяне на трети лица, при наличие на законно основание и повод за това.

Чл.19. Управителятопределя кръга на лицата, на които е възложено даобработват лични данни в КОС България ООД, както и обема от данни които ще се обработват.

Чл. 20Служителите на КОС България ООД са длъжни:

1. Да обработват лични данни законосъобразно,добросъвестнос висока степен на внимание и грижа;    
2. Да използват личните данни, до които имат достъп, съобразно целите, за които се събират и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;         
3. Да актуализират регистрите на личните данни (при необходимост);В случай на актуализиране, старите и неактуални данни се заличават.  
4. Да заличават или коригират личните данни, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
5. Да поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват;

Чл.21. (1) За неспазването на разпоредбите на настоящата инструкция служителите на КОС България ООД носят отговорност по Закона за защита на личните даннии Кодекса на труда.

(2) Ако в резултат на действията на съответен служител на КОС България ООД по обработване на лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско законодателство или по административноправенред, както и по наказателен ред ако стореното представлява по-тежко деяние, за което се предвижда наказателна отговорност.

Раздел пети
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТНО НИВО НА ЗАЩИТА

Чл.22. Оценка на въздействие е определяне нивата на въздействие върху конкретно физическо лице или група физически лица, в зависимост от характера на обработваните лични данни и броя на засегнатите физически лица при нарушаване на поверителността, цялостността или наличността на личните данни.

Чл.23. (1). Нивотона защитасъответства на нивото на въздействие.

(2). Обработваните от КОС България данни се определят съсстепен на защита – „нискониво”;

Раздел шести
ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Чл.24. КОС България ООД е предприело мерки за защита, както технически така и организационни, а именно:

(1) Данните се съхраняват чрез въвежданев собствен софтуер; в специално обособено електронно облачно пространство, само за дейността на КОС България ООД, или на собствен сървър и са достъпни чрез собствени устройства от обучени служители.

(2) Данните са достъпни чрез персоналния компютър на обработващия служител. Компютрите са персонални и с лични пароли.Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични данни, имат само обработващите лични данни чрез лични пароли. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане и регулярна промяна на пароли, антивирусни програми, периодично архивиране на данните,изключване на устройствата при неизползване,както и чрез архивиранена информацията на хартиен носител.

(3) Данните на хартиен носител се събират, обработват и съхраняватвканцеларскипапки, които се добавят към досиетата на съответния клиент или контрагент. Шкафътсесъхранявавофиспомещениес ограничен и контролиран достъп. Достъп до досиетатаимат само обработващите лични данни. Възможността за предоставяне на другслужител на КОС България ООД на достъп до личните данни при обработката им е ограничена истава само под надзора на обработващ данните.  

(4) Обработката на хартиен носител се извършва само в офис. Забранено е изнасяне на носителите на лични данни.   

(5). При предаване на документи на лица извън персонала на КОС България ООД се съставя подробен приемо-предавателен протокол, който се съхранява в досието на клиента или контрагента.

Раздел седми
УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.25. Лични данни се съхраняват до осъществяване на целите, за които се обработват, но не по-късно от периода, предвиден съгласно нормативната и/или вътрешната уредба.

Чл.26След постигане целите по предходния член личните данни се заличават чрез унищожаване на физическия носител или чрез изтриване на електронния файл – носител на информацията,за което надеждно се изготвят протоколи за унищожаване.

Раздел осми
ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.27. (1).Всеки титуляр на лични данни има право да получи информация кои негови лични се обработват и какви мерки с предвидени за защитата им.
(2). Вътрешните актове за защита на личните данни се публикуват на уебсайта на КОС България ООД.
(3). Запитванията във връзка с личните данни се отправят на имейл адрес: office@kosbulgaria.com.
(4).Срокът за разглеждане и отговаряне на запитванията е един месец.

Раздел девети
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28.За неуредените случаи се прилага Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Настоящата инструкция е приета и утвърдена със Заповед № 1/2016г. на Управителя на КОС България ООД. Инструкцията е допълнена със Заповед 1/2023г.

 

ПРАВИЛА

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЕКТИ НА КОС БЪЛГАРИЯ ООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1)Настоящите вътрешни правила регламентират общия ред и организацията при използване системиза видеонаблюдение в обекти, поддържани от КОС България ООД.

(2) Видеонаблюдение може да се осъществява при наличие на изградена и функционираща техническа система за видеонаблюдение в обекта.

(3) Целите на видеонаблюдението са:      
- опазване на имуществотона собствениците и на етажната собственост / комплекса;    
- осигуряване на здравето на собствениците, ползвателите, обитателите;     
- осигуряване наспокойствие исигурност;           
- спазване на вътрешния ред в Етажната собственост / комплекса.     
- превенция на нарушения, посегателства, престъпления;        
- разследване и установяване на самоличността на извършители при нарушения;

(4) Администратор на личните данни, генерирани при осъществяване на видеонаблюдение е Управителния съвет, контролния съвет и / или КОС България ООД, в зависимост от обема на възложените с договора за управление и поддръжка, правомощия или запазените такива.

(5) Правилата се прилагат и за офисите на КОС България ООД, ако е налице система за видеонаблюдение.

Чл. 2. Настоящите правила определят процедурите заобработване на личните данни,генерирани чрезсистемиза видеонаблюдение в обекти, поддържани от КОС България ООД.

НОРМАТИВНА БАЗА

Чл. 3. (1).При ползване насистемиза видеонаблюдение се съблюдава защита на данните съгласно  Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент, Закона за защита на личните данни, Решенията на общото събрание на сградата или комплекса, Правилника за вътрешния ред, указанията на Управителния съвет/Контролния съвет.

(2) Разпоредбите на настоящите правила са задължителни за всички собственици, ползватели и обитатели,служители, клиентии външни посетители в обекти, поддържани от КОС България ООД.

(3) Правното основание за извършването на видеонаблюдението е наличие на легитимен интерес наадминистратора - Етажната собственост/ комплекса и на КОС България ООД– чл. 6, т. 1, буква Е от Регламент (ЕС) № 2016/679. Приема се, че колективните интереси на Етажната собственост/комплекса/ етажните собственици имат преимущество пред индивидуалните интереси на отделния собственик, тъй като видеонаблюдението е и в негов изключителен интерес.

ДОСТЪП И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

Чл. 4. Достъп до видеозаписите и администририране на системите за видеонаблюдение може да се осъществява от:

-        специално натоварен за това служител на КОС България ООД /напр. такъв служител може да бъде фасилити мениджър на обекта, технически ръководител или друг изрично посочен, със съгласието на УС/КС/;

-        член на Управителен съвет, Контролен съвет, управител, контрольор;

-        отделен етажен собственик в изпълнение на решение на Общото събрание;

-        трето лице, по решение на ОС/УС/КС.

-        дружество (или негов служител), което е доставчик на услуги по видеонаблюдение и администрира системата за видеонаблюдение и което има сключен договор за Етажната собственост/ комплекса (например – фирма за охрана или за услуга Смарт-портиер)

Чл.5. КОС България ООД осъществява администриране на системата за видеонаблюдение, в случай че това е възложено с договора за управление и поддръжка на обекта. В случай, че не е възложено, администрирането на системата за видеонаблюдение се осъществява от Управителния съвет на етажната собственост или друго лице от Етажната собственост.  


ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ И СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Чл. 6. (1) Системитеза видеонаблюдение записватдигитални образи, включени в периметъра накамерите в наблюдаваните зони, заедно с часа, датата и мястото.

(2) Камерите за видеонаблюдение са стационарни имогат даработят без прекъсване или чрез сензор за движение.

(3) Допустимо е аудиозаписване, ако системите го позволяват.

(4) Може да се осъществява краткосрочно съхранение на видеозаписите, доколкото позволява капацитета на системите.

Чл.7. (1) КОС България, по възлагане на Етажните собствености,използва системитеза видеонаблюдение за целите на охрана на лица и имущество, осигуряване на безопасност и сигурност, защита на живота и здравето на служителите, собственицитеи посетителитев обектите, превенция и разкриване на престъпления идругипосегателства, които не представляват престъпления.  

(2) Когато е необходимо, видеонаблюдението може да се осъществява съвместно с другисистеми за физическа сигурност, като системи за контрол на достъпа, портиерски надзорчрез изпълнител на място или дистанционен смарт-портиер, охрана от СОТ,лицензирана охрана.

(3) Системитене се използватпо никакъв повод за никакви други цели като намеса в личния живот,проследяване, събиране на информация за лица и др.под.

(4) Видеозаписите могат дасе използваткато доказателства приразследване или в рамките на вътрешни разследвания свързани с дадени обстоятелства, инциденти, посегателства и др., при спазване на правилата за обработка на данните и защитата им от неоторизиран достъп.

Чл. 8. (1). Достъпът до видеозаписите имат самоточно определени лица, на които са предоставени данните за достъп (с лични потребителски имена и пароли).

(2)  С решение на Общото събрание/Управителния съвет/Контролния съвет на съответната ЕС или съобразно Правилника за вътрешния ред, се определя на какви основания, при какви условия и на кого могат да се предоставят данни от видеозаписите.

(3) За всяко искане за предоставяне на достъп до записите, се докладва Управителен съвет/Контролен съвет на сградата.  

Чл. 9. Достъпът до данните и предоставянето им на субекта на данни може да се предоставя по един от следните начини, в зависимост от основаните, причината, целите, времетраенето и други специфични фактори:

- чрез визуализиране на дисплей; 
- чрез предоставяне на копие върху информационен носител; 
- чрез хартиена разпечатка на снимка/снимки;

Чл. 10. (1) Съобразно капацитета на системите, след изтичането на съответния срок, изображенията се заличават в същата последователност, в която са записани в системата.

(2) При инцидент, свързан със сигурността, съответният запис може да бъде запазен за по-дълъг от обичайния срок, колкото е необходимо за по-нататъшното разследване на инцидента.

(3) В случаите по ал. 2, записът се съхранява на информационен носител от лицето, което администрира системата.

Чл.11. КОС България ООД прилага мерки за информиране и оповестяване на осъщестяваното видеонаблюдение, които включватпоставяне на обозначителни табели, устно предупреждениеот страна на портиера/охраната, установяване в Правилника за вътрешния ред и други подходящи мерки.

Чл. 12. (1) При наличие на основателна причина за достъп до записите (по чл. 7, ал. 4), субектите на данни имат следните права спрямо личните сиданни, обработвани за целите на видеонаблюдението:

1.     След заявка и одобрение от УС/КС  да получатдостъп до технителичните данни(образи), които КОС България ООД обработва и да получат копие от тяхчрез начините по чл. 8, ал. 4.

2.     След заявка и одобрение от УС/КС да получат достъп до други данни, касаещи тяхно имущество или на техни близки, както и данни за които се предполага че могат да касаят тяхно имущество или на техни близки (в случай на кражба или посегателства без заснемане на искащия)

3.     Да поискат данните с техните образи да бъдат заличени, в случай на законосъобразно предоставяне на трети лица, след приключване на съответното производство.

чл. 13. Сървърите и ДВР-устройствата се съхраняват в заключващи се помещения и/или са под постоянен надзор от портиер/охрана.       

чл. 14. (1) При техническа неизправност или констатирано нефункциониране на дадена система КОС България ООД не носи каквато и да било отговорност в случай на неосъществени или загубени видеозаписи, поради каквато и да било причина за това.

(2) В случая по ал. 1 служителите на КОС България уведомяват УС/КС за констатираните неизправности.

Настоящите правила се изменят и допълват периодично, като се спускат за запознаване и изпълнение до всички обекти, където се осъществява видеонаблюдение.

Настоящите правила са приети на 14.04.2022г и са допълнени със Заповед 1 от 09.02.2023г.


 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕНА „УМЕН ВХОД“

 

ДЕФИНИЦИИ

 

Чл. 1. В настоящите Общи условия използваните понятия имат следното значение:

УМЕН ВХОДеонлайн приложение, виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на СМАРТ ЕН ТРИ ЕООД, който дава възможност за ползване на онлайнуслуги, свързани с управление и поддръжка на етажна собственост и други свързани дейности.

УЕБСАЙТ е интернет страницата, включително цялото й съдържание, информация, бази данни и права на интелектуална собственост,неразделно с домейн www.umenvhod.com, собственост само и единствено на СМАРТ ЕН ТРИ ЕООД, както и насочените към него препратки.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ /ЕС/е сграда в режим на етажна собственост или вход със самостоятелно управление от такава сграда, за която е направена регистрация в УМЕН ВХОД. Една сграда или вход може да има само една регистрация в УМЕН ВХОД.

ПОТРЕБИТЕЛе всяко лице, преминало онлайн регистрация чрез деклариране на свой имейл адрес, което има достъп до определени информационни ресурси. Потребител може да бъде пълнолетно дееспособно физическо лице, което е член на регистрирана ЕС и има правен интерес да достъпва и/или обработва даден ресурс от платформата. Служителите на Умен вход или на Дружеството за управление и поддръжка също имат качеството Потребител.

ДРУЖЕСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКАе юридическо лице, което по занаятие извършва дейност по управление и поддръжка на етажни собствености и ползва Умен вход за обслужване на своите клиенти.

УПРАВИТЕЛе Потребител, който е избран за управител/член на Управителен или контролен орган или касиер на ЕС по смисъла на Закона за управление на етажната собственост или е служител на Дружество за управление и поддръжка. Лицето, което има това качество може да представя информация чрез ресурсите на УМЕН ВХОД в полза на Потребителите и носи отговорност за тази информация, включително и за въведените от него лични данни.

АДМИНИСТРАТОРе лице, което осъществява поддръжката на приложението.

ПРИНЦИПИ

Чл.2. (1) Функционалностите на УМЕН ВХОД може да се ползват само при спазване на следните принципи: законност;добросъвестност; добронамереност; доброволност и свобода за регистрацияи ползване; колегиалност; етика; морал; отговорност.

(2) Всякакви увреждащи деянияса забранени.

(3) Управителят и потребителите са длъжни да използват разумно системата, като не превишават обичайните норми на дейността по управление и поддръжка. При констатиране на неразумно използване, администраторът изпраща предупреждение и може да ограничи услугите или да предложи допълнително таксуване за превишените системи ресурси (напр. при изпращане на прекалено голям брой имейли от управителя до членовете на етажната собственост без основателна причина или всяко друго неразумно изпозлване)

(4) При констатиране на реч на омразата, грубо погазване на правилата или друго неспазване на принципите в ал. 1, администраторите на УМЕН ВХОД имат право след  предупреждение да преустановят достъпа до системата и да прекратят услугите без предизвестие. 

 

ДОГОВАРЯНЕ

Чл.3. (1) Правоотношенията, които възникват, променят се, прекратяват се или се погасяват между УМЕН ВХОД и потребителите, или между самите потребителичрез комуникационната среда на УЕБСАЙТА, са регулирани съгласно сключените договори и общото българско законодателство.

(2) Услугите на УМЕН ВХОД се предоставят на основание постигнато съгласие между УМЕН ВХОД и Етажната собственост чрез потвърждение на условията в интернет, в писмен вид или чрез конклудентни действия и при спазване на настоящите Общи условия.

(3) За да ползва ресурсите на ситемата Управителят има ангажимент да изиска съгласието на клиентите за въвеждането на личните им данни в системата. Личните данни се въвеждат и се обработват от Управителя.

 

(4) УМЕН ВХОД предприема технически и организацинни мерки за защита на личните данни съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИǧ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

УСЛУГИ

Чл.4. (1) УМЕН ВХОД предоставя онлайн услуги за сгради в режим на етажна собственост. Услугите включват комплекс от дейности, които се предоставят след регистрация и при стриктно спазване на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ

(2). УМЕН ВХОД предоставя следните услуги за собственици, ползватели и обитатели в Етажна собственост /ЕС/:

Достъп до структурирана информация за ЕС във „Виртуално табло“, което включва следната информация.

-      данни за сградата;

-      данни за собствениците и средства за контакт с тях;

-      данни за бюджета на ЕС;

-      данни за финансово състояние на ЕС, данни за плащания  и за задължения към касата, ФРО и други фондове; финансови отчети и други справки;

-      документация свързана с управлението– протоколи от заседания на ОС, УС;

-      книга на собствениците, имейл листа, телефонна листа, контактна форма;

(3). Услуги заУПРАВИТЕЛИ или дружества за управление:

-      Достъп и обработка на информация за ЕС;

-      Генериране на финансови отчети и справки;

-      Ъплоуд и съхранение на документи;

-      Приемане на сигнали и комуникация в защитена среда.

(4) УМЕН ВХОД предоставя услуги по финансово обслужване на Етажната собственост посредством интеграция със системите на Ипей и Изипей. За всеки имот се издават индивидуални абонатни /партидни/ номера, по които се извършват плащанията. Приложението предоставя информация за наличните средства, справки за задълженията, отчети за приходи и разходи на месечна база и друга информация. Обслужването може да се осъществява от дружество за управление и поддръжка или от управител на етажна собственост.

Чл.5. (1) УМЕН ВХОД предоставя на ПотребителяУСЛУГИ свързани с обслужване на етажна собственост.

(2) УМЕН ВХОД не носи отговорност, ако Потребителят  не може да осъществи достъп, поради технически неизправности в неговата система/системно устройство/, или изпитва затрундения от хардуерно, софтуерно естество, проблем с Интернет свързаност и др.под.

(3) Потребителят е предупреден, че УСЛУГИТЕна УМЕН ВХОД са в процес на постоянно допълване и надграждане, с оглед тяхното подобряване и повишаване на качеството. Същитемогат да бъдат променяниедностранно отУМЕН ВХОД, без да е необходимо предварително съгласие от Потребителя.

Чл.6. (1) За да се използват услугите на УМЕН ВХОД, следва УПРАВИТЕЛЯТ да регистрира етажната собственост в приложението и да въведе поне минимално изискуемата информация, до която ще имат достъп Потребителите – членове на съответната Етажна Собственост.

(2). За да използва предоставяните от УМЕН ВХОД услуги, Потребителят е длъжен предварително да е заявил своя имейл адрес пред УПРАВИТЕЛЯ на Етажната собственост. С регистрацията на ЕС в приложението, и въвеждането на данни за ЕС и членовете й, се предоставят и съответните права на потребителите – членове на ЕС. Всички членове на ЕС, които са предоставили свой имейл адреси пред УПРАВИТЕЛЯ се считат за Потребители по право, след регистрация на ЕС в УМЕН ВХОД.При първо достъпване на ресурса, следва Потребителят да изрази безусловно съгласие и приемане нанастоящитеОбщи условия в цялост.

(3) В случай, че Потребител желае да ползва услугите впоследствие, следва да свърже с АДМИНИСТРАТОР от УМЕН ВХОД, за да получи достъп или самостоятелно да регистрира своите данни в съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време в Интернет на страницата на www.umenvhod.comи да изрази безусловно съгласие с настоящитеОбщи условия. За да има право на достъп до съответните ресурси, Потребителят следва да е член на ЕС, която полза услугите на УМЕН ВХОД.

(4) Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ" и натискане на виртуалния бутон "Потвърди",Потребителтизвършва електронноизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на УМЕН ВХОД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. УМЕН ВХОД има правода съхранява в лог-файлове на своя сървър IP-адреса на регистрирания Потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(5)  С регистрирането си в УМЕН ВХОД всекиПотребител получава достъп до всички предлагани Услуги, която ползва съответната ЕС.

(6)При посочване на имейл адрес за регистрация, Потребителят е длъжен да предостави коректен собствен имейл адрес.В случай на предоставяне на чужд имейл адрес, който Потребителят няма право да ползва, УМЕН ВХОД може веднагада прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите.

(7) Потребителитеотговарят за всички вреди, причинени на УМЕН ВХОД и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Условия за ползване, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 4.

Чл. 7. (1) Преди регистрацията на Етажната собственост УПРАВИТЕЛЯТследва да се регистрира като Потребител. За целта той посочва свой имейл-адресдо АДМИНСТРАТОРА на УМЕН ВХОД, за да бъде регистриран и да получи достъп до ресурса. След регистрациятаси, може да извърши регистрация на ЕС, която представлява.

(2)  УПРАВИТЕЛЯТизвършва регистрация на потребителите – собственици, ползватели и обитатели, членове на съответната ЕС и трети лица с правен интерес, като въвежда техен имейл-лист. За всички погрешно въведени имейли и/или за предоставяне на достъп на трети неоторизирани лица, отговорност носи УПРАВИТЕЛЯТ.

(3)  УМЕН ВХОДне носи отговорност за истинността на имейл адресите, за това дали те са собствени на членовете на регистрираната ЕС или на трети лица.

(4) Потребителяте длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на  личния си достъпа до ресурсите от трети неоправомощенилица.

Чл. 8. (1). С регистрацията на субект в Интернет страницата на УМЕН ВХОД, от момента на потвърждаване на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, се счита, че е налице сключен договор между Потребителя и Смарт Ен Три ЕООД с условия – настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и специалните условия за съответната ЕС, ако такива са приложими. Стойността на услугите, начина на плащане и други условия се договарят в индивидуален писмен договор, част от който са и настоящите Общи условия. Специалните условия в може да се уговарят допълнително. Потребителят неотменимо се съгласява, че комуникацията ще се извършва посредством посочената от него електронна поща.

(2) Съссключване на договора с Потребител,УМЕН ВХОД  потвърждава получаването на изявлението по чл. 6, ал. 4  като изпраща съобщение до посочената електронна пощенска кутия на Потребителя, което съдържа препратка за достъп до ресурса икъм текста на настоящите Условия за ползване.

(3) Прекратяването на договора се извършва от Потребителя чрез електронно изявление до АДМИНИСТРАТОР на УМЕН ВХОД. УМЕН ВХОД потвърждава прекратяването в срок до 15 работни дни. С прекратяването на договора се прекратява и достъпа до ресурса.  Потребителят може във всеки момент да извърши нова регистрация и да сключи нов договор.

Чл. 9.  (1)При извършване на промени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, УМЕН ВХОДсвежда до знанието на Потребителитеизвършените промени чрез публикуването им на уебсайт www.umenvhod.com и/или чрез изпращане на електронно съобщение съдържащо линк /електронна препратка/към Интернет страница, на която изменените ОБЩО УСЛОВИЯса разположени. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия. Ако в рамките на срока по ал. 2 Потребителят, не заяви, че не е съгласен с дадена промяна, се счита че е обвързан от тях. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът се прекратява в срок от 1 (един) месец, считаноот получаване на изявлението за отхвърляне.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УМЕН ВХОД

Чл. 10. (1) УМЕН ВХОД се задължава да полага дължимата грижа заподдържане на ресурситев оптимално състояние за ползване.

(2) УМЕН ВХОД няма задължението да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или отговаря заинформацията, съобщенията и другите материали, които УПРАВИТЕЛЯТ или ПОТРЕБИТЕЛЯТ зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра или предоставени на третилица

(3) УМЕН ВХОД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител бисквитки(cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителяи дават възможност за възстановяване на информация за него, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

(4) УМЕН ВХОД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителяс цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯРегистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от УМЕН ВХОД.

(5) УМЕН ВХОД няма задължението да извършва мониторингна информацията съхранявана, пренасяна или предоставенапри ползванена Услугите, нито да следи зафакти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя или от страна на трети лица, на които УПРАВИТЕЛЯТе дал достъп до съхранените от него файлове в УМЕН ВХОД.

(6) УМЕН ВХОДще полага всички усилия, за да поддържа постоянния достъп до ресурситевъзможен. В определени случаи е възможно временно преустановяване на достъпа с цел профилактика, обновяване на съдържанието или по други независещи от УМЕН ВХОД причини.В случай на по-дълготрайно преустановяване, УМЕН ВХОД ще положи всички усилия за предупреждаване на потребителите.

(7) УМЕН ВХОД ще предоставя онлайн съпорт, като всеки индивидуален сигнал ще се разглежда в срок до 72 часа. Повтарящи се, неуместни, неморални и други некоректни сигнали няма да бъдат разгледани и ще се третират като нарушаване на принципите по чл. 2.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) Потребителят има право на онлайн достъп до информацията относно ЕС, в която членува, предоставянапосредством УЕБСАЙТА, при спазване на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(2)Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на УЕБСАЙТА (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на УМЕН ВХОД или на съответно посочения в тях автор или лицето, което епреотстъпило правото на ползване в полза на УМЕН ВХОД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се разпространяват безконтролни ресурси, касаещи съответната ЕС. Потребителят носи пълната отговорност от неправомерно изтичане на лични данни или друга чувствителна информация в случай че такова разпространяване е довело до нарушаване на интереси на други собственици, ползватели или обитатели от ЕС.

 (4)  ПОТРЕБИТЕЛЯТсе задължава да не зарежда, съхранява на сървър на УМЕН ВХОД,да неразпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, даннии всякакви други материали, противоречащи на българското законодателство, приложимите нормативни актове и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТе длъжен да известява УМЕН ВХОДписмено незабавно и веднага при узнаване за умишлено увреждащи деяния,от която и да е трета страна (включително друг потребител) или узнаване за каквито и да е действия или нарушения спрямо правата на УМЕН ВХОД или на други потребители.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл.12. Чрез поддръжката на приложението УМЕН ВХОДне поема никакви задължения към Потребителите иликъм трети лица. Нищо в настоящите Условия за ползване не следва да се възприема като задължаване на УМЕН ВХОДза извършване на определено действие или бездействие спрямо Потребителите.  Предоставяната чрез УМЕН ВХОДинформация и режимът й на предоставяне може да бъде променян по всяко време едностранно от дружеството.

Чл. 13. УМЕН ВХОД не поема отговорност за сигурността, достъпността и целостта на предаваните по електронен път чрез Интернет данни между приложениетои Потребителите; не носи отговорност в случай на грешки, пропуски, забавяния, загуби, щети /включително в случай на компютърни вируси/, повреда на мрежовилинии, на компютърни системи; не носи отговорност за вреди, нанесени вследствие на умишлено увреждащи действия на или оттрети лица и/или Потребителисрещу приложението; не носи отговорност в случай на вреди, причинени от неоторизирани записи, атаки или изтриване на информация или друго зловредно използване на дадена информация. УМЕН ВХОД не носи отговорност за информацията, публикувана от други потребители, във вид на коментари, мнения, обяви и други подобни.

Чл. 14. Настоящите Условия за ползване се актуализират периодично. Потребителятследва при всяко влизане да проверява Условията за ползване. В случай че не е съгласен с настоящите Общи условия или с бъдеща промяна в тях, той следва незабавно да преустанови ползването приложението,съответно да заличи регистрацията си.

Чл. 15. УМЕН ВХОДси запазва всички авторски права върху изображенията, които се визуализират на сайта, дизайна, цветовия подбор, шрифтовете, домейн името, сорс кода и текстовете, включително и текста на настоящите условия и трети лица при никакви обстоятелства нямат право да ги използват за свои цели освен съобразно услугите на приложението.

Настоящите Условия са приетина 22.08.2019г, влизатв сила незабавно, считано отпубликуването им и действат докато не бъдат отменени изрично или мълчаливо или заменени с нови условия изцяло или частично.Общите условия са допълнени на 14.02.2023г

Текстът на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯе достъпен в Интернетпространствотона адрес www.umenvhod.comпо начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.


 

 

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com