НАП и службите ще имат бърз достъп до банкови сметки на фирми и граждани!

24.11.2015
863

Депутатите одобриха окончателно създаването на електронен регистър на банковите сметки на фирми и граждани, до който бърз достъп ще имат Националната агенция за приходите (НАП) и правораздавателните органи. В мотивите към промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за кредитните институции е записано, че целта е оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски, както и с подобряване на събираемостта на публичните вземания.

Всеки месец финансовите институции ще трябва да изпращат данни до електронната информационна система с номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки. Сумите по сметките няма да се разкриват. Достъп до информацията ще имат органите на съдебната власт, Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Предвижда се електронната система да е активна от 1 януари 2017 г.

Международно сътрудничество

Освен към големия регистър на БНБ банките ще трябва да изпращат веднъж годишно (до 30 юни) и данни към НАП. Тази промяна се прави във връзка с разпоредби на европейска директива за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е да се улесни междуинституционалното взаимодействие, тъй като според европейската комисия през последните години трудностите, свързани с данъчните измами и укриването на данъци, са нараснали. Европейският парламент ратифицира текстовете в края на 2013 г.

Освен всички други данни НАП ще събира информация за наличностите по всички сметки, включително и по застрахователен договор. В случай на попечителска сметка ще се подава общият брутен размер на лихвите, дивидентите и други доходи, възникнали във връзка с активите, държани по сметката през календарната година. Ако някоя финансова институция пропусне да даде данни, се глобява с до 250 лв. за всяка финансова сметка. При повторно нарушение наказанието е санкция в размер до 500 лв.

Банките ще предоставят данни както за български, така и за други граждани и фирми от Европейския съюз. Информацията ще бъде изпращана регулярно от НАП до останалите данъчни служби в ЕС, които ще имат същия ангажимент към България. Обменът на информация ще започне от 1 януари 2017 г. Приходната агенция ще изпраща информация и за граждани на САЩ. Данните, които нашите партньори ще получават, са за банкови сметки, депозити, постъпления от продажба или купуване на финансови активи.

Защо се прави

Идеята за създаването на регистър в БНБ, подобен на кредитния, беше лансирана за първи път от финансовия министър Владислав Горанов в началото на 2015 г. Тогава той обясни, че в момента справките стават трудно, тъй като администрацията трябва да изпрати запитване до всяка банка в България. "Процесът тече с месеци и понякога информацията се оказва безполезна", каза тогава министърът.

Експерти от банковите среди обаче изразиха съмнение доколко този регистър ще може да работи коректно, тъй като в момента данните от различните информационни системи се събират и съхраняват по различни начини. Във връзка с това в ДОПК е записано, че банките ще трябва да изпращат информацията в "стандартизиран вид".

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com